Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Privacy Policy

1. Administrator danych i definicje

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: Basketo Emilian Tomczak, telefon: , NIP: PL5562518963, REGON: 340479930.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym: Św. Ducha 125, 88-100 Inowrocław;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: info@basketo.co.uk.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 5. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): https://basketo.it za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
 7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
  3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
 4. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Działania marketingowe administratora

 1. Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu internetowego.

4. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
  3. do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infolinia: 606-950-000.

8. Inspektor Ochrony Danych

 1. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

9. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

10. Cookies

 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Close” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 4. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 7. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

Functional cookies (required)

basketo.it

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

basketo.it

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: .
 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pd adresem: https://basketo.it/ita-delivery.html.
 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://basketo.it/ita-payments.html.

11. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://basketo.it/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

12. Konto

 1. Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.
 6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel